​Alfabetisk oversigt med informationer og praktiske oplysninger

Administrativ- og pædagogisk leder

Administrativ- og pædagogisk leder træffes efter aftale ved henvendelse til skolens kontor.

Adresseændring

M.v. skal straks meddeles skolens kontor.

Afgangsprøver

Skolen har prøveret til FP (9. klasse) – eleverne indstiller sig gennem skolen til disse prøver. Ved de skriftlige afgangsprøver anvendes computer. Der findes særlige regler for denne anvendelse, som eleverne modtager forinden. Snyd med opgaver/prøver i den forbindelse kan medføre bortvisning.

Befordring

Tilskud kan ydes efter gældende regler, der fås hos skolens sekretær.

Bestyrelse

Se skolens hjemmeside

Bortvisning

Såfremt en elev ikke lever op til skolens normer og krav vurderer skolen, om eleven kan fortsætte på skolen.

Det er ligeledes en betingelse for at have et barn på skolen, at forældrene bakker op om skolens formål, normer og aktiviteter.

Før bortvisning vil der som hovedregel være givet en skriftlig advarsel fra skolelederen.

Bøger

Bøger stilles til rådighed af skolen. De skal forsynes med omslag, navn og klasse. Hjemmet er ansvarlig for de udleverede bøger og materiale. Ved beskadigelse eller bortkomst skal de erstattes med anskaffelsesprisen. Eleverne har via skolen abonnement på ordbogen.com. Ønsker man selv at anskaffe fysiske ordbøger, anbefaler vi Gyldendals røde ordbøger.

Børnehave

Se vores hjemmeside for nærmere information

Elevråd

Hvert år vælger alle 1.-9. klasser 1 repræsentant og 1 suppleant til elevrådet. Elevrådet er delt i et lille råd (1.-5.) og et stort (6.-9.). Der er tilknyttet en kontaktlærer til hvert råd. Gennem elevrådet skal eleverne opnå medindflydelse på deres skoleliv, blandt andet via foranledning af arrangementer for eleverne og input til trivselstiltag.

Erhvervspraktik / Introduktionsuge / brobygning

Skolen tilbyder ikke erhvervspraktik til eleverne, medmindre dette laves som en særaftale med den enkelte elev.

8. klasse har i løbet af skoleåret en introduktionsuge til ungdomsuddannelserne, kaldet brobygning. Typisk i uge 12.

Brobygningen foregår i et samarbejde mellem elever, skolevejleder og Ungdoms- og UddannelsesVejledningen (UUV).

Folkeskolens prøver

Eleverne i 9.klasse bliver tilmeldt folkeskolens afgangsprøver.

Ferie

Uden for skolens ferier betragtes som ulovligt fravær, og det indskærpes, at eleverne ikke anmodes om særskilt ferie. Skulle det ske, skal fravær op til én dag bekræftes af klasselæreren – flere dage bekræftes af skolelederen.

Lærerne har ikke pligt til at tilrettelægge særligt arbejdsstof for elever, der med forældrenes sanktion udebliver fra undervisningen.

Ferieplan

Se skolens hjemmeside.

Forsikring

Skolen har tegnet en ulykkesforsikring for eleverne, der dækker uheld på skolen. Vi opfordrer dog alle forældre til at forsikre deres børn ud over ovennævnte forsikring. Sker der skade på elevens egne genstande, er det forældrenes indboforsikring, der skal kontaktes.

Forskole

På Greve Privatskole er det betegnelsen for 0. klasse. I forskoleklassen arbejdes der med førskolematerialer og bl.a. læres alfabetet og tallene op til 20. Lydene indlæres gennem rim og remser samt leg og bevægelse.

Elevernes modenhed vurderes før oprykning til 1. klasse kan finde sted.

Skolen tilstræber, at en eller flere lærere, der året efter skal undervise i klassen, har nogle timer i forskoleklassen.

Forsømmelser og fritagelser

Alle meddelelser om forsømmelser, deres årsag og varighed skal anføres i elevens meddelelsesbog/via Intra. Fritagelse fra idræt over 4 uger kræver lægeattest. Normalt vil det i disse situationer være unødvendigt også at ringe til læreren. Fritagelse fra undervisningen for at afholde særskilt ferie

ud over skolens ferieplan betragtes inden for skolens rammer som forsømmelse af skolegangen.

Forældredage

To gange om året inviteres forældrene til at overvære undervisningen i klasserne. Se skolens hjemmeside eller intra for de gældende datoer

Forældremøder

Holdes en gang årligt i skoleårets begyndelse.

Fotografering

Eleverne fotograferes hvert år - gerne i august/september.

Fritidsordning

Har åbent fra kl. 7.00 til kl. 17.30 på alle hverdage.

Fransk

Tilbydes som valgfag fra 7. klasse, idet eleverne efter 3 års undervisning kan tilmelde sig folkeskolens prøve i faget. De første måneder anses som prøvetid, hvorefter faget er bindende for resten af 7., 8. og 9. skoleår. Dispensation herfra gives kun i særtilfælde og efter drøftelse mellem skolen og hjemmet.

Fravær

Fravær i løbet af skoledagen meddeles forinden via mail eller kontaktbogen i intra. Fravær op til én dag skal bekræftes af klasselæreren – flere dage bekræftes af skolelederen.

GDPR

Se nærmere på vores hjemmeside under ”Håndtering af persondata”.

Idræt

Alle klassetrin har 2 lektioner ugentligt i faget. Faget er udtræksfag og derfor potentielt ét, eleverne skal prøves i til afgangseksamen​

Indmeldelsesgebyr

Der betales kr. 300,- for at blive opskrevet til skolen. Ved optagelse på skolen betales et administrationsgebyr på kr. 800,- samt for nydannede klasser 1. måneds skolepenge, før barnet starter på skolen.

Intra

Se IT

IT

Indgår som et led i den almindelige undervisning. Eleverne fra 4.-9. klasse medbringer egne bærbare computere/notebooks el.lign. og bruger skolens interne, trådløse netværk. Den medbragte computer bør have et 5-Ghz netkort. Det er hensigten, at alle elever kan gå på det trådløse netværk. Desuden råder skolen over adskillige bærbare pc´er og iPads, der benyttes af de yngre klasser.

Der anvendes interaktive skærme i forbindelse med undervisningen i flere sammenhænge. Skolen benytter Intrasystemet i kommunikationen mellem skole og hjem. Der er udarbejdet etiske retningslinjer for brug af intranettet, som er tilgængelige via ForældreIntra.

Karakterer / evaluering

Karakterer/evalueringer gives 2 – 3 gange i løbet af skoleåret afhængigt af klassetrin.

Kerneteam

Kerneteam er 2-3 lærere i hver klasse, der arbejder meget tæt sammen om eleverne, såvel fagligt som socialt. De informerer løbende klassens øvrige lærere. Kerneteamet udpeger selv en suppleant for klasselæreren.

Alle klassens lærere planlægger i fællesskab skoleåret og medvirker til at planerne følges. Planerne fremlægges på efterårets forældremøder bl.a. i form af en årsplan.

KFI

”Den kriminalitetsforebyggende indsats for børn og unge under 18 år i Greve Kommune”. Samarbejde af forebyggende art mellem Skole, Socialforvaltning og Politi.

Klasserepræsentanter

På første forældremøde i hver klasse vælges 2 forældre, der har lyst til at være klasselæreren behjælpelig med arrangementer i klassen.

Kodning

Der undervises i basal kodning ifm. IT-undervisningen i 5. klasse, og vi tilbyder desuden valgfaget ”Kreativ kodning”

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse aftales med sognepræsten i ens eget sogn. I Kildebrønde Sogn finder undervisningen normalt sted uden for skoletiden og i tilknytning hertil. Elever, der ikke er tilhørende i Kildebrønde Sogn, har også mulighed for deltagelse i denne undervisning og kan konfirmeres sammen med klassens øvrige konfirmander eller vælge eget sogn.

Konsultationer

Der afholdes konsultationer 2 gange årligt (oktober/november og marts/april) i 1-.2. klasse samt 8. klasse. Øvrige klasser har én konsultation årligt i efteråret, mens der udarbejdes elevplan midt på foråret. Klasselærer kan indkalde til ekstra konsultation ved behov.

Kultur

Er et selvstændigt fag på skolen, hvis formål er at give eleverne indsigt i vores og andre landes kultur og religion. Kristendom og de større religioner er en væsentlig del af undervisningsemnerne.

Lejrskoler / Hytteture

Skolen afholder hytteture og lejrskoler flere gange i skoleforløbet,nærmere bestemt i 3., 6. og 9. klassetrin. Derudover er 8. klasse på NaTur (friluftstur med én overnatning) og en kortere tur til Berlin, franskeleverne besøger Paris og spanskeleverne besøger Spanien.

Lektiecafé

Vi til byder lektiecafé et par gange om ugen for mellemtrinnets elever. 

​Minicamps

En eller flere dage uden for skoletiden, hvor elever i 4.-6. klasse tilbydes et fordybelsesemne eller en særlig udviklende aktivitet.

Mobiltelefon/mobile enheder (politik)

Politikken gælder mobiltelefoner, smartwatches og andre devices med adgang til internettet. Elevernes pc´er er undtaget.

Mobile enheder slukkes eller sættes på lydløs ved skoledagens start og placeres i et aflåst skab i klassen, og de udleveres igen ved skoledagens afslutning.

Undtagelsen herfra er 8. & 9. klasse, der kan få den mobile enhed udleveret i spisepausen.

Enhederne kan benyttes i forbindelse med undervisningen, hvis det giver mening for denne.
​Telefonen kan inddrages, hvis eleverne ikke følger skolens anvisninger, hvorpå den kan afhentes af forældrene på skolens kontor.

Mælk

kan bestilles on-line. Oplysning herom fås af skolen i starten af året eller ved optagelse via skolens kontor.

Office365

Alle elever på GP har mulighed for at installere den fulde Office-pakke på deres computer.

Optagelsesbetingelser

Eleven skal tale flydende dansk og mindst én af forældrene skal kunne kommunikere på dansk - såvel skriftligt som mundtligt.

Optagelsesmøde og -prøve

Ved mødet med forældre og elev lægges der vægt på såvel det faglige som det adfærdsmæssige. Det klarlægges, hvorfor der ønskes et skoleskift.

Fra forskoleklasse – 6. klasse søger lærerne, ud fra elevens medbragte bøger – under trygge forhold - ved samtaler med barnet, at vurdere det faglige niveau. Ved optagelse til 7.- 9. kl. kommer eleven til en indskrivningssamtale samt nogle enkelte prøver i hovedfagene. Hvis det forløber godt, kan forældrene indkaldes efterfølgende til en samtale med klasselærer og skoleleder.

I alle tilfælde gives der besked til forældrene om resultatet.

Forældrenes støtte til såvel skolens formål som alle andre bestemmelser er en naturlig og nødvendig betingelse for at have børn på Greve Privatskole. Deler man ikke denne opfattelse, anbefaler vi, at man vælger en anden skole.

Husk at få skrevet yngre søskende op, mens der stadig er ledige pladser.

Privatøkonomi

Udbydes som valgfag over 11 uger på 8. klassetrin

Prøvetid

De første 3 måneder er en gensidig prøvetid. Undervejs gives en ”midtvejsvurdering”. Herefter tager klassens lærere og pædagoger sammen med skolelederen endelig stilling til, om barnet kan optages på

skolen; men vi bestræber os på kun at lade de børn, vi mener, er egnede, starte på prøve. Forældrene får skriftlig besked ved udløbet af prøvetiden.

Psykolog

Skolen samarbejder med kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der stiller psykolog til rådighed.

Religion / Kristendomskundskab

Kristendomskundskab findes ikke som et selvstændigt fag, men de religiøse trosretninger indgår som et væsentligt emne i faget kultur.

Ringetider

Se skolens hjemmeside.

Rygning

Rygning er ikke tilladt på skolen.

Skolelederen

Skolelederen træffes efter aftale. Henvendelse sker til skolens kontor.

Skolepenge

Skolepengesatser kan ses på skolens hjemmeside.

Ved akutte betalingsproblemer kan der forud træffes skriftlig aftale med skolelederen om betalingen.

Skolerejser

Se også Lejrskoler/hytteture.

Rejserne er dels undervisning, dels samvær for at styrke klassen socialt. Deltagelse er derfor altid obligatorisk.

SmartWatches

Se punktet Mobiltelefon/mobile enheder (politik)​

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken træffes på skolen en hverdag om ugen. Ring på tlf. 51 68 00 19 for at aftale nærmere.

Sundhedsplejerskens hjemmeside er: www.sundhedsplejen.greve.dk

Spansk

Skolen tilbyder spansk som valgfag fra 7. klasse.

De første måneder anses som prøvetid, hvorefter faget er bindende for resten af 7., 8. og 9. skoleår. Dispensation herfra gives kun i særtilfælde og efter drøftelse mellem skolen og hjemmet. Man kan vælge mellem fransk og spansk i 7. klasse, men kun ét af fagene.

Specialundervisning

Tilbydes i visse tilfælde i fagene Dansk og Matematik. Hensigten er at forebygge faglige problemer allerede i de yngste klasser, og det er normalt en kortvarig intensiv hjælp.

Støttemuligheder (økonomiske)

Der kan ansøges om et tilskud til skolepengene (Statens Fripladstilskud), hvis husstandsindkomsten er meget lav. Ansøgningsskemaer kan findes på Intra eller fås ved henvendelse til skolens kontor fra primo maj. Svar kan først forventes omkring december og meddeles via skolens sekretær pr. brev. Ansøgningerne behandles fortroligt.

Tale / hørepædagog (logopæd)

Skolen samarbejder med kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), der stiller logopæd til rådighed.

TalentCamp

Greve Privatskole deltager i TalentCamp, som er et samarbejde mellem adskillige skoler i Danmark, der tilbyder elever i 7.-9. klasse intens fordybelse i matematik, dansk eller engelsk over en forlænget

weekend samt en sommercamp af én uges varighed i elevernes sommerferie.

Formålet er er faglig fordybelse og udvikling på højt niveau. I tilgift skabes et socialt og kammeratligt miljø for unge, der har en faglig vilje og lidenskab for selvudvikling.

Terminsprøver

Skriftlige terminsprøver afholdes for 9. klasse

Trivsel / trivselsvejleder

Skolens trivselspolitik kan læses på hjemmesiden. Her findes også de seneste trivselsmålinger blandt eleverne. Skolen har en trivselsvejleder.

Tysk

På Greve Privatskole er tysk et obligatorisk fag fra 6. klasse.

Udmeldelse

Efter prøvetidens udløb kan udmeldelse kun finde sted skriftligt og med 1 måneders varsel til den sidste i en måned.

Udmeldelse af skolens SFO skal ske med en måneds varsel til den sidste i en måned.

Uforberedte elever

Møder en elev uforberedt, skal årsagen hertil skrives i kontaktbogen på Intra. Der kvitteres for modtagelsen af klasse- eller faglæreren.

Ulykkesforsikring

se Forsikring

Undervisningsmiljø

Se ”Trivsel”. Se desuden de seneste trivselsmålinger på hjemmesiden.

Vedtægter

Se skolens hjemmeside

Venteliste

Søskende - der i øvrigt opfylder kravene - har fortrinsret til ledige pladser, såfremt de er på venteliste.

Husk tilmelding til børnehave i god tid.

Det kan være nødvendigt at blive skrevet op til børnehaven flere år før skolestarten. Det er klogt at henvende sig allerede, når barnet er født.

Viceskolelederen

Viceskolelederen træffes efter aftale ved henvendelse til skolens kontor.

Videregående uddannelser

Skolens undervisning sigter mod en videregående uddannelse.

I februar/marts er der konsultation i 8. og 9. klasse med henblik på elevernes egnethed for de forskellige uddannelser.

Hver elev vurderes af klassens lærere sammen med UUV samt skolens ledelse.

I forbindelse med de videregående uddannelser har skolen et nært samarbejde med UUV (Uddannelses- og UngdomsVejledningen).

Vikarer

Det kan naturligvis ikke undgås, at lærerne er fraværende pga. kurser, sygdom, prøver eller møder, og klasserne vil derfor af og til få vikarer. Skolen bestræber sig på at lade børnene fortsætte den almindelige undervisning, når dette overhovedet er muligt. Det kan dog være nødvendigt at sende elever hjem før tiden. Dette sker dog ikke i forskole - 5. kl., hvis forældrene ikke forud er orienteret om det.

I 6.- 9. kl. vil eleverne i visse tilfælde få fri, hvis deres lærer mangler i en ydertime, idet undervisningsforløbet alligevel sjældent vil kunne fortsættes af en vikar. Skolen har en række faste vikarer tilknyttet.

Årsprøver

Både skriftlige og mundtlige årsprøver afholdes for 8. klasse i maj og juni måned.​

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook