​Virksomhedsplan for Greve Privatskoles Børnehave

Formålsbeskrivelse

Greve Privatskoles Børnehave ønsker at fremme det enkelte barns trivsel, udvikling og læring, gennem et omsorgsfuldt og anerkendende pædagogisk miljø. Ved leg, oplevelser og pædagogisk

tilrettelagte aktiviteter er det hensigten, at børnene skal udvikle kompetencer og tilegne sig kundskaber, der udvikler deres evne til at indgå i forpligtende fællesskaber med respekt og åbenhed for hinanden. Det er formålet, at børnene oplever en sammenhængende overgang fra børnehave til skole, hvilket indebærer, at børnehaven fremmer og udvikler børnenes grundlæggende kompetencer, deres lyst til at lære, samt kendskabet til Greve Privatskoles normer og værdier.

Greve Privatskoles Børnehave vil gennem aldersrettede aktiviteter give børnene forståelse for den verden de er en del af, og på den baggrund fremme deres aktive og fremtidige deltagelse i, og

medansvar for, et samfund der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Værdigrundlag

Fundamentet for Greve Privatskoles Børnehave bygger på tryghed og omsorg, for herigennem at skabe børnemiljøer, der inviterer til deltagelse, nysgerrighed, udvikling og læring. Vi har fokus på udvikling af sociale færdigheder og almen dannelse, så børnene forberedes til et skoleliv på Greve Privatskole. Det trygge fællesskab Greve Privatskoles Børnehave repræsenterer, fremmer børnenes personlige, sociale og sproglige udvikling.

Børn skal anses som kompetente. Med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, behov og ressourcer skal barnet opleve sig selv som en værdifuld deltager i fællesskabet og dets selvværd styrkes. Vi ønsker gennem pædagogisk praksis og positive relationer til børnene at fremme deres selvstændighed, livsduelighed, og positive tilknytning til kammerater og omgivende voksne.

Adresse

Hedelunden 47-49, 2670 Greve

Udover moderne og tidssvarende faciliteter, er Greve Privatskoles Børnehave tæt beliggende på skov, strand og sø, som bliver brugt til oplevelser og ture ud af huset, hvor sansning og motorisk udfoldelse er i fokus.

Åbningstider

Børnehaven har åbent fra mandag til fredag, 7.00-17.30

Lukkedage: mellem jul og nytår, fredag efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag og helligdage.

Samarbejde

Vi samarbejder med forældre, PPR – pædagogisk psykologisk rådgivning, herunder tale/høre lærere, sundhedsplejerske, og fysioterapeut, musikskolen, Greve bibliotek etc.

Forventninger til samarbejde

Hverdagen i børnehaven er præget af leg, oplevelser, og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der bygger på de i læreplanen nævnte temaer

Vi forventer at børnene har tøj/overtøj til årstiden, ekstra tøj i garderoben samt møder veludhvilede og klar til dagen. Derudover forventer vi, at I som forældre bakker op om værdigrundlaget forGreve Privatskole & Børnehave, og samarbejder i denne ånd.

I kan forvente, at vi møder børnene med anerkendelse og empati, og tilrettelægger hverdagen med passende aktiviteter, oplevelser og udfordringer, så børnene får udviklet og styrket deres personlige

og sociale kompetencer, samt sproglige og motoriske færdigheder. Vi udfordrer og øver børnene i at lytte, tale, bevæge sig, synge, spille musik og få en kulturel og historisk bevidsthed.

Der afholdes forældresamtaler i løbet af året. Der lægges endvidere vægt på løbende dialog mellem forældre og pædagogisk personale.

Betaling

Der opkræves en månedlig betaling, der følger taksten for børnehave i Greve Kommune i 12 måneder om året. Se skolens hjemmeside for gældende takster http://greveprivatskole.skoleporten.dk/sp.

Optagelse og udmeldelse

Såfremt man ønsker sit barn på venteliste til Greve Privatskoles Børnehave, kan man rette henvendelse herom til gp@greve-privatskole.dk eller udfylde tilmeldingsblanketten på skolens hjemmeside www.greve-privatskole.dk.

Udmeldelse skal ske til kontoret med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang eller til d. 15 i måneden.

Kost

Børnene skal medbringe en sund og varieret madpakke – såfremt madordningen fravælges af forældrene i GP børnehaven - vi tilbyder frugt/et let måltid i eftermiddagstimerne. I øvrigt henvises til Greve Kommunes mad- og måltidspolitik. Som udgangspunkt tilbyder GP børnehaven en frokostordning medmindre denne fravælges af

forældrene. Betalingen af en sådan frokostordning pålægges forældrene ud fra samme takster, som Greve Kommune fastsætter.

Forældre i GP børnehave kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter §16a, stk 1 i Dagtilbudsloven. Beslutningen træffes ved simpelt flertal af forældre, der har børn i GP børnehaven. Forældre har én stemme for hvert barn de har i GP børnehaven. Dette skal ske mindst hvert andet år og højst én gang om året. Afstemningen forventes at ske skriftligt ved det

førstkommende forældremøde primo juni forinden børnehave start i august måned.

Sprogvurdering / sprogstimulering

Vi vil tilbyde børnene en sprogvurdering, hvis vi er i tvivl, om de er sprogligt alderssvarende. Dette vil vi gøre efter metoden kaldet TRAS. På de børn der ikke er alderssvarende, udarbejdes en handleplan med henblik på sprogstimulering af barnet. For at kunne opfylde denne fyldestgørende,

skal den sprogansvarlige pædagog være ansvarlig for at lave de nødvendige observationer, for at kunne udfylde TRAS.

Alle tosprogede børn bliver tilbudt sprogvurdering, når de begynder i GP-børnehaven. Vi vælger at anvende metoden kaldet Medina. Udfra denne udarbejdes en handleplan for det enkelte barn, hvor det fremgår, hvor barnet har behov for ekstra sprogstimulering.

​Definition på tosprogede børn

Tosprogede børn er børn der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund  - eventuelt gennem skolens undervisning - lærer dansk. Dvs. det danske sprog er barnets sekundære sprog. Børn der har dansk som modersmål og et andet sprog som sekundært sprog betragter vi ikke som tosprogede.

Børn med særlige behov

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin og arbejder derudfra i forhold til vores planlagte temaer og de 6 læreplanstemaer.

De børn, som vi skønner har særlige behov, udarbejder vi individuelle handleplaner for, hvor de specifikke udviklingsmæssige vanskeligheder bliver belyst. Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang, hvor vi tager udgangspunkt i barnets ressourcer. Det vil være vores trivselspædagog, som vil være ansvarlig for, at tilrettelægge og

udføre arbejdet med børn med særlige behov.

Overgang til SFO / skole

Målet er at skabe lokale, systematiske, fleksible og sammenhængende overgange fra GP børnehave til GP skole, som sikrer en optimal og tryg skolestart for det enkelte barn.

  • At barnet forinden endelig skolestart i august, føler sig tryg og kendt i skolens rammer
  • At barnet får indsigt i hvad det vil sige at gå i skole
  • At barnet får mulighed for at knytte nye venskabsbånd
  • At forskoleklasseledere og pædagoger får mulighed for at lave hold med henblik på senere klassedannelse
  • At der er en sammenhængende indsats omkring børn med særlige behov

Ovenstående imødekommes med blandt andet besøgsdage i skolen, aktiviteter/læreplaner målrettetskolen, deltagelse ved særlige lejligheder i skolens aktiviteter, besøgsdag i Forskoleklassen og meget andet.

Børnemiljø / trivsel

Børnemiljø handler om, for os i GP børnehaven, at have øje for barnets arbejdsmiljø og barnets trivsel i dette miljø, da barnet er i børnehave mange timer hver dag. 

I GP-Børnehaven vægter vi, at børnehaven skal være et rart sted at være med muligheder for at udvikle sig på alle kompetenceområder. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, skal børnenes oplevelse af miljøet inddrages i hverdagen. Dette betyder blandt andet, at de voksne skal forsøge at sætte sig ind i børnenes sted, men også indhente viden direkte fra børnene.

Vi vil inddrage børnene i denne proces på følgende måde;

  • vi vil skrive logbog ugentligt med børnene
  • vi vil have samtaler med børnene
  • vi vil lave observationer af børnene
  • vi lytter til hvad børnene fortæller
  • vi vil inddrage forældrenes oplevelser af deres barns trivsel

Det fysiske- og æstetiske børnemiljø

Vi har et stort kuperet udendørsareal med legeområder, hvor børnene kan bruge deres krop og udfordre sig selv.

I vores indendørs fysiske rammer vægter vi et inspirerende miljø, som bærer præg af børnenes dagligdag. Vi mener, at det er vigtigt, at barnet sætter sit eget spor, og vi hænger derfor barnets egne kreationer op i børnehøjde.

Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnene i dagligdagen. Det har stor betydning, at børnene oplever børnehaven som et rart sted at være, og at børnene inspireres

og får lyst til at udfolde sig. Det er vores overbevisning, at et motiverende æstetisk miljø giver børnene positive og udfordrende sanseoplevelser.

Vi er bevidste om, at det fysiske børnemiljø skal være i orden med hensyn til sundhed, ergonomi, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar, indretning, indeklima, hygiejne, udearealer, ventilation og kemiske påvirkninger fra eks. Materialer og rengøringsmidler.

Vi er bevidste om, at børnene i GP-Børnehaven skal have et godt psykisk børnemiljø. Det er vigtigt, at børnene trives med hinanden og med de voksne. Det handler blandt andet om, hvordan dynamikken og de sociale kompetencer i børnegruppen fungerer. For os indeholder et godt psykisk

børnemiljø følgende; fællesskab, venskaber, tryghed, tillid, omsorg, medbestemmelse, rummelighed, gå på mod og udfordringer.​

Det siger en tidligere forælder

​"2x10 fantastiske år for mine børn"

- Allan Damsø via Facebook